ชุมชนหมู่บ้านพัฒนาซอยสวนพลู

Share

ชุมชนหมู่บ้านพัฒนาซอยสวนพลู ตั้งอยู่ในเขตสาทร ซึ่งเป็นชุมชนประเภทแออัด  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2541

ชุมชนตั้งอยู่ที่ ซ.ชุมชนหมู่บ้านสวนพลูพัฒนา ถนน สาธรใต้ แขวง ทุ่งมหาเมฆ ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 2. กลุ่มกรุงเทพใต้

 

ชุมชนหมู่บ้านพัฒนาซอยสวนพลู มีประชากรชายจำนวน 2,727 คน และประชากรหญิงจำนวน 2,763 คน รวมเป็น 5,490 คน

ชุมชนหมู่บ้านพัฒนาซอยสวนพลู มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 792 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 682 หลัง ชุมชนหมู่บ้านพัฒนาซอยสวนพลู มีกรรมการชุมชน 25 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนหมู่บ้านพัฒนาซอยสวนพลู

เขต: สาทร

ประเภท: แออัด

ปีประกาศ: 2541

สถานที่ตั้งชุมชน: ซ.ชุมชนหมู่บ้านสวนพลูพัฒนา

ถนน: สาธรใต้

แขวง: ทุ่งมหาเมฆ

กลุ่มเขต: 2. กลุ่มกรุงเทพใต้

ประชากรชาย: 2,727 คน

ประชากรหญิง: 2,763 คน

ประชากรรวม: 5,490 คน

จำนวนครัวเรือน: 792 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 682 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 25 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share