ชุมชนหมู่บ้านพัชรัฐ

Share Button

ชุมชนหมู่บ้านพัชรัฐ ตั้งอยู่ในเขตบางเขน ซึ่งเป็นชุมชนประเภทจัดสรร  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2547

ชุมชนตั้งอยู่ที่  ถนน  แขวง ท่าแร้ง ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 3. กลุ่มกรุงเทพเหนือ

 

ชุมชนหมู่บ้านพัชรัฐ มีประชากรชายจำนวน 364 คน และประชากรหญิงจำนวน 385 คน รวมเป็น 749 คน

ชุมชนหมู่บ้านพัชรัฐ มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 304 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 304 หลัง ชุมชนหมู่บ้านพัชรัฐ มีกรรมการชุมชน 10 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนหมู่บ้านพัชรัฐ

เขต: บางเขน

ประเภท: จัดสรร

ปีประกาศ: 2547

สถานที่ตั้งชุมชน: 

ถนน: 

แขวง: ท่าแร้ง

กลุ่มเขต: 3. กลุ่มกรุงเทพเหนือ

ประชากรชาย: 364 คน

ประชากรหญิง: 385 คน

ประชากรรวม: 749 คน

จำนวนครัวเรือน: 304 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 304 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 10 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button