ชุมชนหมู่บ้านพลายรัตนะ

Share Button

ชุมชนหมู่บ้านพลายรัตนะ ตั้งอยู่ในเขตสายไหม ซึ่งเป็นชุมชนประเภทจัดสรร  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2535

ชุมชนตั้งอยู่ที่ หมู่ 6 ซ.พลายรัตนะ ถนน พหลโยธิน กม.25 แขวง สายไหม ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 3. กลุ่มกรุงเทพเหนือ

 

ชุมชนหมู่บ้านพลายรัตนะ มีประชากรชายจำนวน 284 คน และประชากรหญิงจำนวน 304 คน รวมเป็น 588 คน

ชุมชนหมู่บ้านพลายรัตนะ มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 621 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 90 หลัง ชุมชนหมู่บ้านพลายรัตนะ มีกรรมการชุมชน 8 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนหมู่บ้านพลายรัตนะ

เขต: สายไหม

ประเภท: จัดสรร

ปีประกาศ: 2535

สถานที่ตั้งชุมชน: หมู่ 6 ซ.พลายรัตนะ

ถนน: พหลโยธิน กม.25

แขวง: สายไหม

กลุ่มเขต: 3. กลุ่มกรุงเทพเหนือ

ประชากรชาย: 284 คน

ประชากรหญิง: 304 คน

ประชากรรวม: 588 คน

จำนวนครัวเรือน: 621 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 90 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 8 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button