ชุมชนหมู่บ้านพรรณพฤกษา

Share Button

ชุมชนหมู่บ้านพรรณพฤกษา ตั้งอยู่ในเขตทวีวัฒนา ซึ่งเป็นชุมชนประเภทจัดสรร  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2546

ชุมชนตั้งอยู่ที่  ถนน  แขวง ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 5. กลุ่มกรุงธนเหนือ

 

ชุมชนหมู่บ้านพรรณพฤกษา มีประชากรชายจำนวน 232 คน และประชากรหญิงจำนวน 225 คน รวมเป็น 457 คน

ชุมชนหมู่บ้านพรรณพฤกษา มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 150 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 150 หลัง ชุมชนหมู่บ้านพรรณพฤกษา มีกรรมการชุมชน 7 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนหมู่บ้านพรรณพฤกษา

เขต: ทวีวัฒนา

ประเภท: จัดสรร

ปีประกาศ: 2546

สถานที่ตั้งชุมชน: 

ถนน: 

แขวง: 

กลุ่มเขต: 5. กลุ่มกรุงธนเหนือ

ประชากรชาย: 232 คน

ประชากรหญิง: 225 คน

ประชากรรวม: 457 คน

จำนวนครัวเรือน: 150 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 150 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 7 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button