ชุมชนหมู่บ้านฝนทองนิเวศน์

Share Button

ชุมชนหมู่บ้านฝนทองนิเวศน์ ตั้งอยู่ในเขตบางเขน ซึ่งเป็นชุมชนประเภทจัดสรร  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2535

ชุมชนตั้งอยู่ที่ หมู่ 3 ซ.พหลโยธิน 53 – 55 ถนน พหลโยธิน แขวง อนุสาวรีย์ ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 3. กลุ่มกรุงเทพเหนือ

 

ชุมชนหมู่บ้านฝนทองนิเวศน์ มีประชากรชายจำนวน 522 คน และประชากรหญิงจำนวน 534 คน รวมเป็น 1,056 คน

ชุมชนหมู่บ้านฝนทองนิเวศน์ มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 218 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 218 หลัง ชุมชนหมู่บ้านฝนทองนิเวศน์ มีกรรมการชุมชน 10 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนหมู่บ้านฝนทองนิเวศน์

เขต: บางเขน

ประเภท: จัดสรร

ปีประกาศ: 2535

สถานที่ตั้งชุมชน: หมู่ 3 ซ.พหลโยธิน 53 – 55

ถนน: พหลโยธิน

แขวง: อนุสาวรีย์

กลุ่มเขต: 3. กลุ่มกรุงเทพเหนือ

ประชากรชาย: 522 คน

ประชากรหญิง: 534 คน

ประชากรรวม: 1,056 คน

จำนวนครัวเรือน: 218 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 218 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 10 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button