ชุมชนหมู่บ้านปั้นทอง 3

Share Button

ชุมชนหมู่บ้านปั้นทอง 3 ตั้งอยู่ในเขตบางเขน ซึ่งเป็นชุมชนประเภทจัดสรร  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2539

ชุมชนตั้งอยู่ที่ ซ.ลาดพร้าว 76 ถนน ลาดพร้าว แขวง อนุสาวรีย์ ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 3. กลุ่มกรุงเทพเหนือ

 

ชุมชนหมู่บ้านปั้นทอง 3 มีประชากรชายจำนวน 1,270 คน และประชากรหญิงจำนวน 1,330 คน รวมเป็น 2,600 คน

ชุมชนหมู่บ้านปั้นทอง 3 มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 750 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 700 หลัง ชุมชนหมู่บ้านปั้นทอง 3 มีกรรมการชุมชน 25 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนหมู่บ้านปั้นทอง 3

เขต: บางเขน

ประเภท: จัดสรร

ปีประกาศ: 2539

สถานที่ตั้งชุมชน: ซ.ลาดพร้าว 76

ถนน: ลาดพร้าว

แขวง: อนุสาวรีย์

กลุ่มเขต: 3. กลุ่มกรุงเทพเหนือ

ประชากรชาย: 1,270 คน

ประชากรหญิง: 1,330 คน

ประชากรรวม: 2,600 คน

จำนวนครัวเรือน: 750 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 700 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 25 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button