ชุมชนหมู่บ้านปัทมอร

Share Button

ชุมชนหมู่บ้านปัทมอร ตั้งอยู่ในเขตบางกอกน้อย ซึ่งเป็นชุมชนประเภทจัดสรร  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2541

ชุมชนตั้งอยู่ที่ ซอยจรัญสนิทวงศ์ 35 ถนน – แขวง บางขุนศรี ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 5. กลุ่มกรุงธนเหนือ

 

ชุมชนหมู่บ้านปัทมอร มีประชากรชายจำนวน 82 คน และประชากรหญิงจำนวน 118 คน รวมเป็น 200 คน

ชุมชนหมู่บ้านปัทมอร มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 72 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 72 หลัง ชุมชนหมู่บ้านปัทมอร มีกรรมการชุมชน 7 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนหมู่บ้านปัทมอร

เขต: บางกอกน้อย

ประเภท: จัดสรร

ปีประกาศ: 2541

สถานที่ตั้งชุมชน: ซอยจรัญสนิทวงศ์ 35

ถนน: –

แขวง: บางขุนศรี

กลุ่มเขต: 5. กลุ่มกรุงธนเหนือ

ประชากรชาย: 82 คน

ประชากรหญิง: 118 คน

ประชากรรวม: 200 คน

จำนวนครัวเรือน: 72 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 72 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 7 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button