ชุมชนหมู่บ้านปัฐวิกรณ์ ผัง ก

Share Button

ชุมชนหมู่บ้านปัฐวิกรณ์ ผัง ก ตั้งอยู่ในเขตคันนายาว ซึ่งเป็นชุมชนประเภทจัดสรร  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2542

ชุมชนตั้งอยู่ที่ หมู่ 11 ซ.วัดคลองครุ ถนน นวมินทร์ แขวง คันนายาว ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 4. กลุ่มกรุงเทพตะวันออก

 

ชุมชนหมู่บ้านปัฐวิกรณ์ ผัง ก มีประชากรชายจำนวน 584 คน และประชากรหญิงจำนวน 816 คน รวมเป็น 1,400 คน

ชุมชนหมู่บ้านปัฐวิกรณ์ ผัง ก มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 355 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 355 หลัง ชุมชนหมู่บ้านปัฐวิกรณ์ ผัง ก มีกรรมการชุมชน  คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนหมู่บ้านปัฐวิกรณ์ ผัง ก

เขต: คันนายาว

ประเภท: จัดสรร

ปีประกาศ: 2542

สถานที่ตั้งชุมชน: หมู่ 11 ซ.วัดคลองครุ

ถนน: นวมินทร์

แขวง: คันนายาว

กลุ่มเขต: 4. กลุ่มกรุงเทพตะวันออก

ประชากรชาย: 584 คน

ประชากรหญิง: 816 คน

ประชากรรวม: 1,400 คน

จำนวนครัวเรือน: 355 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 355 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน:  คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button