ชุมชนหมู่บ้านปัฐวิกรณ์ 1

Share Button

ชุมชนหมู่บ้านปัฐวิกรณ์ 1 ตั้งอยู่ในเขตบึงกุ่ม ซึ่งเป็นชุมชนประเภทจัดสรร  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2542

ชุมชนตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 6 ถนน นวมินทร์ แขวง คลองกุ่ม ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 4. กลุ่มกรุงเทพตะวันออก

 

ชุมชนหมู่บ้านปัฐวิกรณ์ 1 มีประชากรชายจำนวน 745 คน และประชากรหญิงจำนวน 908 คน รวมเป็น 1,653 คน

ชุมชนหมู่บ้านปัฐวิกรณ์ 1 มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 449 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 449 หลัง ชุมชนหมู่บ้านปัฐวิกรณ์ 1 มีกรรมการชุมชน 12 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนหมู่บ้านปัฐวิกรณ์ 1

เขต: บึงกุ่ม

ประเภท: จัดสรร

ปีประกาศ: 2542

สถานที่ตั้งชุมชน: หมู่ที่ 6

ถนน: นวมินทร์

แขวง: คลองกุ่ม

กลุ่มเขต: 4. กลุ่มกรุงเทพตะวันออก

ประชากรชาย: 745 คน

ประชากรหญิง: 908 คน

ประชากรรวม: 1,653 คน

จำนวนครัวเรือน: 449 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 449 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 12 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button