ชุมชนหมู่บ้านปัญจมิตร 3

Share Button

ชุมชนหมู่บ้านปัญจมิตร 3 ตั้งอยู่ในเขตบึงกุ่ม ซึ่งเป็นชุมชนประเภทจัดสรร  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2540

ชุมชนตั้งอยู่ที่ 72/3 หมู่ 5 ซ.ปัญจมิตร 3 ถนน นวมินทร์ แขวง คลองกุ่ม ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 4. กลุ่มกรุงเทพตะวันออก

 

ชุมชนหมู่บ้านปัญจมิตร 3 มีประชากรชายจำนวน 65 คน และประชากรหญิงจำนวน 55 คน รวมเป็น 120 คน

ชุมชนหมู่บ้านปัญจมิตร 3 มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 35 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 35 หลัง ชุมชนหมู่บ้านปัญจมิตร 3 มีกรรมการชุมชน 7 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนหมู่บ้านปัญจมิตร 3

เขต: บึงกุ่ม

ประเภท: จัดสรร

ปีประกาศ: 2540

สถานที่ตั้งชุมชน: 72/3 หมู่ 5 ซ.ปัญจมิตร 3

ถนน: นวมินทร์

แขวง: คลองกุ่ม

กลุ่มเขต: 4. กลุ่มกรุงเทพตะวันออก

ประชากรชาย: 65 คน

ประชากรหญิง: 55 คน

ประชากรรวม: 120 คน

จำนวนครัวเรือน: 35 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 35 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 7 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button