ชุมชนหมู่บ้านประดิพัทธ์วิลล่า

Share Button

ชุมชนหมู่บ้านประดิพัทธ์วิลล่า ตั้งอยู่ในเขตพญาไท ซึ่งเป็นชุมชนประเภทจัดสรร  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2540

ชุมชนตั้งอยู่ที่ ซ.อุทัยรัตน์ ถนน ประดิพัทธ์ แขวง สามเสนใน ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 1. กลุ่มกรุงเทพกลาง

 

ชุมชนหมู่บ้านประดิพัทธ์วิลล่า มีประชากรชายจำนวน 29 คน และประชากรหญิงจำนวน 42 คน รวมเป็น 71 คน

ชุมชนหมู่บ้านประดิพัทธ์วิลล่า มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 28 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 41 หลัง ชุมชนหมู่บ้านประดิพัทธ์วิลล่า มีกรรมการชุมชน  คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนหมู่บ้านประดิพัทธ์วิลล่า

เขต: พญาไท

ประเภท: จัดสรร

ปีประกาศ: 2540

สถานที่ตั้งชุมชน: ซ.อุทัยรัตน์

ถนน: ประดิพัทธ์

แขวง: สามเสนใน

กลุ่มเขต: 1. กลุ่มกรุงเทพกลาง

ประชากรชาย: 29 คน

ประชากรหญิง: 42 คน

ประชากรรวม: 71 คน

จำนวนครัวเรือน: 28 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 41 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน:  คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button