ชุมชนหมู่บ้านนักกีฬาแหลมทอง

Share Button

ชุมชนหมู่บ้านนักกีฬาแหลมทอง ตั้งอยู่ในเขตสะพานสูง ซึ่งเป็นชุมชนประเภทเคหะชุมชน  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2538

ชุมชนตั้งอยู่ที่ หมู่ 16 ถนน กรุงเทพ-กรีฑา แขวง สะพานสูง ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 4. กลุ่มกรุงเทพตะวันออก

 

ชุมชนหมู่บ้านนักกีฬาแหลมทอง มีประชากรชายจำนวน 4,696 คน และประชากรหญิงจำนวน 4,864 คน รวมเป็น 9,560 คน

ชุมชนหมู่บ้านนักกีฬาแหลมทอง มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 3,174 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 3,174 หลัง ชุมชนหมู่บ้านนักกีฬาแหลมทอง มีกรรมการชุมชน  คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนหมู่บ้านนักกีฬาแหลมทอง

เขต: สะพานสูง

ประเภท: เคหะชุมชน

ปีประกาศ: 2538

สถานที่ตั้งชุมชน: หมู่ 16

ถนน: กรุงเทพ-กรีฑา

แขวง: สะพานสูง

กลุ่มเขต: 4. กลุ่มกรุงเทพตะวันออก

ประชากรชาย: 4,696 คน

ประชากรหญิง: 4,864 คน

ประชากรรวม: 9,560 คน

จำนวนครัวเรือน: 3,174 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 3,174 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน:  คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button