ชุมชนหมู่บ้านนวมประดิษฐ์

Share Button

ชุมชนหมู่บ้านนวมประดิษฐ์ ตั้งอยู่ในเขตภาษีเจริญ ซึ่งเป็นชุมชนประเภทจัดสรร  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2541

ชุมชนตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 6 ถนน บางแวก แขวง บางแวก ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 6. กลุ่มกรุงธนใต้

 

ชุมชนหมู่บ้านนวมประดิษฐ์ มีประชากรชายจำนวน 282 คน และประชากรหญิงจำนวน 311 คน รวมเป็น 593 คน

ชุมชนหมู่บ้านนวมประดิษฐ์ มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 114 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 105 หลัง ชุมชนหมู่บ้านนวมประดิษฐ์ มีกรรมการชุมชน  คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนหมู่บ้านนวมประดิษฐ์

เขต: ภาษีเจริญ

ประเภท: จัดสรร

ปีประกาศ: 2541

สถานที่ตั้งชุมชน: หมู่ที่ 6

ถนน: บางแวก

แขวง: บางแวก

กลุ่มเขต: 6. กลุ่มกรุงธนใต้

ประชากรชาย: 282 คน

ประชากรหญิง: 311 คน

ประชากรรวม: 593 คน

จำนวนครัวเรือน: 114 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 105 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน:  คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button