ชุมชนหมู่บ้านธันยพฤกษ์

Share Button

ชุมชนหมู่บ้านธันยพฤกษ์ ตั้งอยู่ในเขตหนองจอก ซึ่งเป็นชุมชนประเภทจัดสรร  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2551

ชุมชนตั้งอยู่ที่ หมู่ 7 ถนน -0 แขวง หนองจอก ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 4. กลุ่มกรุงเทพตะวันออก

 

ชุมชนหมู่บ้านธันยพฤกษ์ มีประชากรชายจำนวน 450 คน และประชากรหญิงจำนวน 750 คน รวมเป็น 1,200 คน

ชุมชนหมู่บ้านธันยพฤกษ์ มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 302 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 488 หลัง ชุมชนหมู่บ้านธันยพฤกษ์ มีกรรมการชุมชน  คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนหมู่บ้านธันยพฤกษ์

เขต: หนองจอก

ประเภท: จัดสรร

ปีประกาศ: 2551

สถานที่ตั้งชุมชน: หมู่ 7

ถนน: -0

แขวง: หนองจอก

กลุ่มเขต: 4. กลุ่มกรุงเทพตะวันออก

ประชากรชาย: 450 คน

ประชากรหญิง: 750 คน

ประชากรรวม: 1,200 คน

จำนวนครัวเรือน: 302 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 488 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน:  คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button