ชุมชนหมู่บ้านธันยกานต์มัยลาภ

Share Button

ชุมชนหมู่บ้านธันยกานต์มัยลาภ ตั้งอยู่ในเขตลาดพร้าว ซึ่งเป็นชุมชนประเภทจัดสรร  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2541

ชุมชนตั้งอยู่ที่ หมู่ 3 ซ. รามอินทรา 14 ถนน รามอินทรา แขวง จรเข้บัว ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 3. กลุ่มกรุงเทพเหนือ

 

ชุมชนหมู่บ้านธันยกานต์มัยลาภ มีประชากรชายจำนวน 110 คน และประชากรหญิงจำนวน 135 คน รวมเป็น 245 คน

ชุมชนหมู่บ้านธันยกานต์มัยลาภ มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 145 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 201 หลัง ชุมชนหมู่บ้านธันยกานต์มัยลาภ มีกรรมการชุมชน  คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนหมู่บ้านธันยกานต์มัยลาภ

เขต: ลาดพร้าว

ประเภท: จัดสรร

ปีประกาศ: 2541

สถานที่ตั้งชุมชน: หมู่ 3 ซ. รามอินทรา 14

ถนน: รามอินทรา

แขวง: จรเข้บัว

กลุ่มเขต: 3. กลุ่มกรุงเทพเหนือ

ประชากรชาย: 110 คน

ประชากรหญิง: 135 คน

ประชากรรวม: 245 คน

จำนวนครัวเรือน: 145 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 201 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน:  คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button