ชุมชนหมู่บ้านธันธวัช 5

Share Button

ชุมชนหมู่บ้านธันธวัช 5 ตั้งอยู่ในเขตบางเขน ซึ่งเป็นชุมชนประเภทจัดสรร  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2550

ชุมชนตั้งอยู่ที่ หมู่ 4 ถนน วัชรพล แขวง ท่าแร้ง ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 3. กลุ่มกรุงเทพเหนือ

 

ชุมชนหมู่บ้านธันธวัช 5 มีประชากรชายจำนวน 205 คน และประชากรหญิงจำนวน 285 คน รวมเป็น 490 คน

ชุมชนหมู่บ้านธันธวัช 5 มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 140 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 140 หลัง ชุมชนหมู่บ้านธันธวัช 5 มีกรรมการชุมชน 9 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนหมู่บ้านธันธวัช 5

เขต: บางเขน

ประเภท: จัดสรร

ปีประกาศ: 2550

สถานที่ตั้งชุมชน: หมู่ 4

ถนน: วัชรพล

แขวง: ท่าแร้ง

กลุ่มเขต: 3. กลุ่มกรุงเทพเหนือ

ประชากรชาย: 205 คน

ประชากรหญิง: 285 คน

ประชากรรวม: 490 คน

จำนวนครัวเรือน: 140 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 140 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 9 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button