ชุมชนหมู่บ้านธนะสิน โครงการ 1

Share Button

ชุมชนหมู่บ้านธนะสิน โครงการ 1 ตั้งอยู่ในเขตบึงกุ่ม ซึ่งเป็นชุมชนประเภทจัดสรร  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2540

ชุมชนตั้งอยู่ที่ 4/345 หมู่ 7 ถนน นวมินทร์ แขวง คลองกุ่ม ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 4. กลุ่มกรุงเทพตะวันออก

 

ชุมชนหมู่บ้านธนะสิน โครงการ 1 มีประชากรชายจำนวน 675 คน และประชากรหญิงจำนวน 705 คน รวมเป็น 1,380 คน

ชุมชนหมู่บ้านธนะสิน โครงการ 1 มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 345 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 345 หลัง ชุมชนหมู่บ้านธนะสิน โครงการ 1 มีกรรมการชุมชน 17 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนหมู่บ้านธนะสิน โครงการ 1

เขต: บึงกุ่ม

ประเภท: จัดสรร

ปีประกาศ: 2540

สถานที่ตั้งชุมชน: 4/345 หมู่ 7

ถนน: นวมินทร์

แขวง: คลองกุ่ม

กลุ่มเขต: 4. กลุ่มกรุงเทพตะวันออก

ประชากรชาย: 675 คน

ประชากรหญิง: 705 คน

ประชากรรวม: 1,380 คน

จำนวนครัวเรือน: 345 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 345 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 17 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button