ชุมชนหมู่บ้านธนะสินโครงการ 5-6

Share Button

ชุมชนหมู่บ้านธนะสินโครงการ 5-6 ตั้งอยู่ในเขตบึงกุ่ม ซึ่งเป็นชุมชนประเภทจัดสรร  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2541

ชุมชนตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 7 ถนน นวมินทร์ แขวง คลองกุ่ม ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 4. กลุ่มกรุงเทพตะวันออก

 

ชุมชนหมู่บ้านธนะสินโครงการ 5-6 มีประชากรชายจำนวน 642 คน และประชากรหญิงจำนวน 769 คน รวมเป็น 1,411 คน

ชุมชนหมู่บ้านธนะสินโครงการ 5-6 มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 545 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 545 หลัง ชุมชนหมู่บ้านธนะสินโครงการ 5-6 มีกรรมการชุมชน 25 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนหมู่บ้านธนะสินโครงการ 5-6

เขต: บึงกุ่ม

ประเภท: จัดสรร

ปีประกาศ: 2541

สถานที่ตั้งชุมชน: หมู่ที่ 7

ถนน: นวมินทร์

แขวง: คลองกุ่ม

กลุ่มเขต: 4. กลุ่มกรุงเทพตะวันออก

ประชากรชาย: 642 คน

ประชากรหญิง: 769 คน

ประชากรรวม: 1,411 คน

จำนวนครัวเรือน: 545 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 545 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 25 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button