ชุมชนหมู่บ้านทิวไผ่พัฒนา

Share Button

ชุมชนหมู่บ้านทิวไผ่พัฒนา ตั้งอยู่ในเขตลาดกระบัง ซึ่งเป็นชุมชนประเภทชานเมือง  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2540

ชุมชนตั้งอยู่ที่ หมู่ 9 ซ.ลำกอไผ่ ถนน ฉลองกรุง แขวง ลำปลาทิว ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 4. กลุ่มกรุงเทพตะวันออก

 

ชุมชนหมู่บ้านทิวไผ่พัฒนา มีประชากรชายจำนวน 253 คน และประชากรหญิงจำนวน 256 คน รวมเป็น 509 คน

ชุมชนหมู่บ้านทิวไผ่พัฒนา มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 44 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 162 หลัง ชุมชนหมู่บ้านทิวไผ่พัฒนา มีกรรมการชุมชน  คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนหมู่บ้านทิวไผ่พัฒนา

เขต: ลาดกระบัง

ประเภท: ชานเมือง

ปีประกาศ: 2540

สถานที่ตั้งชุมชน: หมู่ 9 ซ.ลำกอไผ่

ถนน: ฉลองกรุง

แขวง: ลำปลาทิว

กลุ่มเขต: 4. กลุ่มกรุงเทพตะวันออก

ประชากรชาย: 253 คน

ประชากรหญิง: 256 คน

ประชากรรวม: 509 คน

จำนวนครัวเรือน: 44 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 162 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน:  คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button