ชุมชนหมู่บ้านทิมเรืองเวช

Share Button

ชุมชนหมู่บ้านทิมเรืองเวช ตั้งอยู่ในเขตบางนา ซึ่งเป็นชุมชนประเภทเมือง  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2542

ชุมชนตั้งอยู่ที่ ซ.สุขุมวิท 105 ถนน สุขุมวิท แขวง บางนา ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 2. กลุ่มกรุงเทพใต้

 

ชุมชนหมู่บ้านทิมเรืองเวช มีประชากรชายจำนวน 312 คน และประชากรหญิงจำนวน 358 คน รวมเป็น 670 คน

ชุมชนหมู่บ้านทิมเรืองเวช มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 160 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 175 หลัง ชุมชนหมู่บ้านทิมเรืองเวช มีกรรมการชุมชน 7 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนหมู่บ้านทิมเรืองเวช

เขต: บางนา

ประเภท: เมือง

ปีประกาศ: 2542

สถานที่ตั้งชุมชน: ซ.สุขุมวิท 105

ถนน: สุขุมวิท

แขวง: บางนา

กลุ่มเขต: 2. กลุ่มกรุงเทพใต้

ประชากรชาย: 312 คน

ประชากรหญิง: 358 คน

ประชากรรวม: 670 คน

จำนวนครัวเรือน: 160 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 175 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 7 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button