ชุมชนหมู่บ้านตวงทอง

Share Button

ชุมชนหมู่บ้านตวงทอง ตั้งอยู่ในเขตภาษีเจริญ ซึ่งเป็นชุมชนประเภทจัดสรร  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2536

ชุมชนตั้งอยู่ที่ หมู่ 14 ซ.นันแม้น ถนน พัฒนาการ แขวง บางหว้า ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 6. กลุ่มกรุงธนใต้

 

ชุมชนหมู่บ้านตวงทอง มีประชากรชายจำนวน 1,025 คน และประชากรหญิงจำนวน 1,410 คน รวมเป็น 2,435 คน

ชุมชนหมู่บ้านตวงทอง มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 250 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 250 หลัง ชุมชนหมู่บ้านตวงทอง มีกรรมการชุมชน 7 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนหมู่บ้านตวงทอง

เขต: ภาษีเจริญ

ประเภท: จัดสรร

ปีประกาศ: 2536

สถานที่ตั้งชุมชน: หมู่ 14 ซ.นันแม้น

ถนน: พัฒนาการ

แขวง: บางหว้า

กลุ่มเขต: 6. กลุ่มกรุงธนใต้

ประชากรชาย: 1,025 คน

ประชากรหญิง: 1,410 คน

ประชากรรวม: 2,435 คน

จำนวนครัวเรือน: 250 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 250 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 7 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button