ชุมชนหมู่บ้านดอนเมืองวิลล่า

Share Button

ชุมชนหมู่บ้านดอนเมืองวิลล่า ตั้งอยู่ในเขตดอนเมือง ซึ่งเป็นชุมชนประเภทจัดสรร  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2547

ชุมชนตั้งอยู่ที่ หมู่ 3 ถนน สรงประภา แขวง สีกัน ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 3. กลุ่มกรุงเทพเหนือ

 

ชุมชนหมู่บ้านดอนเมืองวิลล่า มีประชากรชายจำนวน 520 คน และประชากรหญิงจำนวน 634 คน รวมเป็น 1,154 คน

ชุมชนหมู่บ้านดอนเมืองวิลล่า มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 462 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 462 หลัง ชุมชนหมู่บ้านดอนเมืองวิลล่า มีกรรมการชุมชน 0 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนหมู่บ้านดอนเมืองวิลล่า

เขต: ดอนเมือง

ประเภท: จัดสรร

ปีประกาศ: 2547

สถานที่ตั้งชุมชน: หมู่ 3

ถนน: สรงประภา

แขวง: สีกัน

กลุ่มเขต: 3. กลุ่มกรุงเทพเหนือ

ประชากรชาย: 520 คน

ประชากรหญิง: 634 คน

ประชากรรวม: 1,154 คน

จำนวนครัวเรือน: 462 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 462 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 0 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button