ชุมชนหมู่บ้านดอนเมืองวิลล่า 2

Share Button

ชุมชนหมู่บ้านดอนเมืองวิลล่า 2 ตั้งอยู่ในเขตสายไหม ซึ่งเป็นชุมชนประเภทจัดสรร  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2538

ชุมชนตั้งอยู่ที่ ซ.เพิ่มสิน ถนน – แขวง คลองถนน ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 3. กลุ่มกรุงเทพเหนือ

 

ชุมชนหมู่บ้านดอนเมืองวิลล่า 2 มีประชากรชายจำนวน 116 คน และประชากรหญิงจำนวน 129 คน รวมเป็น 245 คน

ชุมชนหมู่บ้านดอนเมืองวิลล่า 2 มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 65 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 64 หลัง ชุมชนหมู่บ้านดอนเมืองวิลล่า 2 มีกรรมการชุมชน 12 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนหมู่บ้านดอนเมืองวิลล่า 2

เขต: สายไหม

ประเภท: จัดสรร

ปีประกาศ: 2538

สถานที่ตั้งชุมชน: ซ.เพิ่มสิน

ถนน: –

แขวง: คลองถนน

กลุ่มเขต: 3. กลุ่มกรุงเทพเหนือ

ประชากรชาย: 116 คน

ประชากรหญิง: 129 คน

ประชากรรวม: 245 คน

จำนวนครัวเรือน: 65 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 64 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 12 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button