ชุมชนหมู่บ้านณัฐกานต์

Share Button

ชุมชนหมู่บ้านณัฐกานต์ ตั้งอยู่ในเขตสายไหม ซึ่งเป็นชุมชนประเภทจัดสรร  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2542

ชุมชนตั้งอยู่ที่ ซอยพหลโยธิน 52 ถนน – แขวง คลองถนน ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 3. กลุ่มกรุงเทพเหนือ

 

ชุมชนหมู่บ้านณัฐกานต์ มีประชากรชายจำนวน 1,355 คน และประชากรหญิงจำนวน 903 คน รวมเป็น 2,258 คน

ชุมชนหมู่บ้านณัฐกานต์ มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 532 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 532 หลัง ชุมชนหมู่บ้านณัฐกานต์ มีกรรมการชุมชน 24 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนหมู่บ้านณัฐกานต์

เขต: สายไหม

ประเภท: จัดสรร

ปีประกาศ: 2542

สถานที่ตั้งชุมชน: ซอยพหลโยธิน 52

ถนน: –

แขวง: คลองถนน

กลุ่มเขต: 3. กลุ่มกรุงเทพเหนือ

ประชากรชาย: 1,355 คน

ประชากรหญิง: 903 คน

ประชากรรวม: 2,258 คน

จำนวนครัวเรือน: 532 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 532 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 24 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button