ชุมชนหมู่บ้านซื่อตรง

Share Button

ชุมชนหมู่บ้านซื่อตรง ตั้งอยู่ในเขตสายไหม ซึ่งเป็นชุมชนประเภทจัดสรร  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2535

ชุมชนตั้งอยู่ที่ ซ.พหลโยธิน 52 ถนน พหลโยธิน แขวง คลองถนน ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 3. กลุ่มกรุงเทพเหนือ

 

ชุมชนหมู่บ้านซื่อตรง มีประชากรชายจำนวน 393 คน และประชากรหญิงจำนวน 480 คน รวมเป็น 873 คน

ชุมชนหมู่บ้านซื่อตรง มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 253 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 253 หลัง ชุมชนหมู่บ้านซื่อตรง มีกรรมการชุมชน 24 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนหมู่บ้านซื่อตรง

เขต: สายไหม

ประเภท: จัดสรร

ปีประกาศ: 2535

สถานที่ตั้งชุมชน: ซ.พหลโยธิน 52

ถนน: พหลโยธิน

แขวง: คลองถนน

กลุ่มเขต: 3. กลุ่มกรุงเทพเหนือ

ประชากรชาย: 393 คน

ประชากรหญิง: 480 คน

ประชากรรวม: 873 คน

จำนวนครัวเรือน: 253 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 253 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 24 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button