ชุมชนหมู่บ้านซอยอมรพันธ์ 9

Share Button

ชุมชนหมู่บ้านซอยอมรพันธ์ 9 ตั้งอยู่ในเขตลาดพร้าว ซึ่งเป็นชุมชนประเภทจัดสรร  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2536

ชุมชนตั้งอยู่ที่ หมู่ 11 ถนน เสนานิคม แขวง ลาดพร้าว ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 3. กลุ่มกรุงเทพเหนือ

 

ชุมชนหมู่บ้านซอยอมรพันธ์ 9 มีประชากรชายจำนวน 1,808 คน และประชากรหญิงจำนวน 2,150 คน รวมเป็น 3,958 คน

ชุมชนหมู่บ้านซอยอมรพันธ์ 9 มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 1,255 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 1,029 หลัง ชุมชนหมู่บ้านซอยอมรพันธ์ 9 มีกรรมการชุมชน  คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนหมู่บ้านซอยอมรพันธ์ 9

เขต: ลาดพร้าว

ประเภท: จัดสรร

ปีประกาศ: 2536

สถานที่ตั้งชุมชน: หมู่ 11

ถนน: เสนานิคม

แขวง: ลาดพร้าว

กลุ่มเขต: 3. กลุ่มกรุงเทพเหนือ

ประชากรชาย: 1,808 คน

ประชากรหญิง: 2,150 คน

ประชากรรวม: 3,958 คน

จำนวนครัวเรือน: 1,255 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 1,029 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน:  คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button