ชุมชนหมู่บ้านซอยสุนทรศิริ

Share Button

ชุมชนหมู่บ้านซอยสุนทรศิริ ตั้งอยู่ในเขตห้วยขวาง ซึ่งเป็นชุมชนประเภทจัดสรร  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2538

ชุมชนตั้งอยู่ที่ ซ.สุนทรศิริ ถนน ประชาราษฎร์บำเพ็ญ แขวง ห้วยขวาง ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 1. กลุ่มกรุงเทพกลาง

 

ชุมชนหมู่บ้านซอยสุนทรศิริ มีประชากรชายจำนวน 378 คน และประชากรหญิงจำนวน 437 คน รวมเป็น 815 คน

ชุมชนหมู่บ้านซอยสุนทรศิริ มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 210 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 172 หลัง ชุมชนหมู่บ้านซอยสุนทรศิริ มีกรรมการชุมชน 7 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนหมู่บ้านซอยสุนทรศิริ

เขต: ห้วยขวาง

ประเภท: จัดสรร

ปีประกาศ: 2538

สถานที่ตั้งชุมชน: ซ.สุนทรศิริ

ถนน: ประชาราษฎร์บำเพ็ญ

แขวง: ห้วยขวาง

กลุ่มเขต: 1. กลุ่มกรุงเทพกลาง

ประชากรชาย: 378 คน

ประชากรหญิง: 437 คน

ประชากรรวม: 815 คน

จำนวนครัวเรือน: 210 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 172 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 7 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button