ชุมชนหมู่บ้านซอยสวัสดี

Share Button

ชุมชนหมู่บ้านซอยสวัสดี ตั้งอยู่ในเขตพระโขนง ซึ่งเป็นชุมชนประเภทแออัด  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2540

ชุมชนตั้งอยู่ที่ ซ.วชิรธรรมสาธิต 57 ถนน สุขุมวิท 101/1 แขวง บางจาก ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 2. กลุ่มกรุงเทพใต้

 

ชุมชนหมู่บ้านซอยสวัสดี มีประชากรชายจำนวน 211 คน และประชากรหญิงจำนวน 227 คน รวมเป็น 438 คน

ชุมชนหมู่บ้านซอยสวัสดี มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 44 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 43 หลัง ชุมชนหมู่บ้านซอยสวัสดี มีกรรมการชุมชน 7 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนหมู่บ้านซอยสวัสดี

เขต: พระโขนง

ประเภท: แออัด

ปีประกาศ: 2540

สถานที่ตั้งชุมชน: ซ.วชิรธรรมสาธิต 57

ถนน: สุขุมวิท 101/1

แขวง: บางจาก

กลุ่มเขต: 2. กลุ่มกรุงเทพใต้

ประชากรชาย: 211 คน

ประชากรหญิง: 227 คน

ประชากรรวม: 438 คน

จำนวนครัวเรือน: 44 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 43 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 7 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button