ชุมชนหมู่บ้านชื่นกมลนิเวศน์4

Share Button

ชุมชนหมู่บ้านชื่นกมลนิเวศน์4 ตั้งอยู่ในเขตคันนายาว ซึ่งเป็นชุมชนประเภทจัดสรร  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2539

ชุมชนตั้งอยู่ที่ หมู่9 ซ.รามอินทรา 60 ถนน รามอินทรา แขวง คันนายาว ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 4. กลุ่มกรุงเทพตะวันออก

 

ชุมชนหมู่บ้านชื่นกมลนิเวศน์4 มีประชากรชายจำนวน 267 คน และประชากรหญิงจำนวน 233 คน รวมเป็น 500 คน

ชุมชนหมู่บ้านชื่นกมลนิเวศน์4 มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 140 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 175 หลัง ชุมชนหมู่บ้านชื่นกมลนิเวศน์4 มีกรรมการชุมชน  คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนหมู่บ้านชื่นกมลนิเวศน์4

เขต: คันนายาว

ประเภท: จัดสรร

ปีประกาศ: 2539

สถานที่ตั้งชุมชน: หมู่9 ซ.รามอินทรา 60

ถนน: รามอินทรา

แขวง: คันนายาว

กลุ่มเขต: 4. กลุ่มกรุงเทพตะวันออก

ประชากรชาย: 267 คน

ประชากรหญิง: 233 คน

ประชากรรวม: 500 คน

จำนวนครัวเรือน: 140 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 175 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน:  คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button