ชุมชนหมู่บ้านชัยมงคล

Share

ชุมชนหมู่บ้านชัยมงคล ตั้งอยู่ในเขตบางแค ซึ่งเป็นชุมชนประเภทจัดสรร  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2540

ชุมชนตั้งอยู่ที่ หมู่ 9 ซ.คลองหนองใหญ่ ถนน คลองหนองใหญ่ แขวง บางแค ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 6. กลุ่มกรุงธนใต้

 

ชุมชนหมู่บ้านชัยมงคล มีประชากรชายจำนวน 479 คน และประชากรหญิงจำนวน 513 คน รวมเป็น 992 คน

ชุมชนหมู่บ้านชัยมงคล มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 452 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 500 หลัง ชุมชนหมู่บ้านชัยมงคล มีกรรมการชุมชน 12 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนหมู่บ้านชัยมงคล

เขต: บางแค

ประเภท: จัดสรร

ปีประกาศ: 2540

สถานที่ตั้งชุมชน: หมู่ 9 ซ.คลองหนองใหญ่

ถนน: คลองหนองใหญ่

แขวง: บางแค

กลุ่มเขต: 6. กลุ่มกรุงธนใต้

ประชากรชาย: 479 คน

ประชากรหญิง: 513 คน

ประชากรรวม: 992 คน

จำนวนครัวเรือน: 452 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 500 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 12 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share