ชุมชนหมู่บ้านชวนชื่น

Share Button

ชุมชนหมู่บ้านชวนชื่น ตั้งอยู่ในเขตสาทร ซึ่งเป็นชุมชนประเภทจัดสรร  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2540

ชุมชนตั้งอยู่ที่ ซ.ทนุรัตน์ ถนน ทนุรัตน์ แขวง ทุ่งวัดดอน ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 2. กลุ่มกรุงเทพใต้

 

ชุมชนหมู่บ้านชวนชื่น มีประชากรชายจำนวน 312 คน และประชากรหญิงจำนวน 428 คน รวมเป็น 740 คน

ชุมชนหมู่บ้านชวนชื่น มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 148 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 74 หลัง ชุมชนหมู่บ้านชวนชื่น มีกรรมการชุมชน 7 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนหมู่บ้านชวนชื่น

เขต: สาทร

ประเภท: จัดสรร

ปีประกาศ: 2540

สถานที่ตั้งชุมชน: ซ.ทนุรัตน์

ถนน: ทนุรัตน์

แขวง: ทุ่งวัดดอน

กลุ่มเขต: 2. กลุ่มกรุงเทพใต้

ประชากรชาย: 312 คน

ประชากรหญิง: 428 คน

ประชากรรวม: 740 คน

จำนวนครัวเรือน: 148 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 74 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 7 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button