ชุมชนหมู่บ้านชลลดา

Share Button

ชุมชนหมู่บ้านชลลดา ตั้งอยู่ในเขตสายไหม ซึ่งเป็นชุมชนประเภทจัดสรร  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2539

ชุมชนตั้งอยู่ที่ หมู่ 7 ถนน สายไหม แขวง สายไหม ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 3. กลุ่มกรุงเทพเหนือ

 

ชุมชนหมู่บ้านชลลดา มีประชากรชายจำนวน 1,146 คน และประชากรหญิงจำนวน 1,424 คน รวมเป็น 2,570 คน

ชุมชนหมู่บ้านชลลดา มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 920 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 691 หลัง ชุมชนหมู่บ้านชลลดา มีกรรมการชุมชน 6 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนหมู่บ้านชลลดา

เขต: สายไหม

ประเภท: จัดสรร

ปีประกาศ: 2539

สถานที่ตั้งชุมชน: หมู่ 7

ถนน: สายไหม

แขวง: สายไหม

กลุ่มเขต: 3. กลุ่มกรุงเทพเหนือ

ประชากรชาย: 1,146 คน

ประชากรหญิง: 1,424 คน

ประชากรรวม: 2,570 คน

จำนวนครัวเรือน: 920 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 691 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 6 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button