ชุมชนหมู่บ้านชมเดือน

Share Button

ชุมชนหมู่บ้านชมเดือน ตั้งอยู่ในเขตบางแค ซึ่งเป็นชุมชนประเภทจัดสรร  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2540

ชุมชนตั้งอยู่ที่ หมู่ 5 ซ.วัดบุญประดิษฐ์ ถนน พุทธมณฑลสาย 2 แขวง บางแคเหนือ ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 6. กลุ่มกรุงธนใต้

 

ชุมชนหมู่บ้านชมเดือน มีประชากรชายจำนวน 492 คน และประชากรหญิงจำนวน 432 คน รวมเป็น 924 คน

ชุมชนหมู่บ้านชมเดือน มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 294 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 270 หลัง ชุมชนหมู่บ้านชมเดือน มีกรรมการชุมชน 12 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนหมู่บ้านชมเดือน

เขต: บางแค

ประเภท: จัดสรร

ปีประกาศ: 2540

สถานที่ตั้งชุมชน: หมู่ 5 ซ.วัดบุญประดิษฐ์

ถนน: พุทธมณฑลสาย 2

แขวง: บางแคเหนือ

กลุ่มเขต: 6. กลุ่มกรุงธนใต้

ประชากรชาย: 492 คน

ประชากรหญิง: 432 คน

ประชากรรวม: 924 คน

จำนวนครัวเรือน: 294 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 270 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 12 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button