ชุมชนหมู่บ้านฉัตรแก้ว

Share Button

ชุมชนหมู่บ้านฉัตรแก้ว ตั้งอยู่ในเขตบึงกุ่ม ซึ่งเป็นชุมชนประเภทชานเมือง  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2542

ชุมชนตั้งอยู่ที่ ม.5 ริมคลองตาหนัง ถนน นวมินทร์ แขวง คลองกุ่ม ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 4. กลุ่มกรุงเทพตะวันออก

 

ชุมชนหมู่บ้านฉัตรแก้ว มีประชากรชายจำนวน 215 คน และประชากรหญิงจำนวน 235 คน รวมเป็น 450 คน

ชุมชนหมู่บ้านฉัตรแก้ว มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 60 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 53 หลัง ชุมชนหมู่บ้านฉัตรแก้ว มีกรรมการชุมชน 7 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนหมู่บ้านฉัตรแก้ว

เขต: บึงกุ่ม

ประเภท: ชานเมือง

ปีประกาศ: 2542

สถานที่ตั้งชุมชน: ม.5 ริมคลองตาหนัง

ถนน: นวมินทร์

แขวง: คลองกุ่ม

กลุ่มเขต: 4. กลุ่มกรุงเทพตะวันออก

ประชากรชาย: 215 คน

ประชากรหญิง: 235 คน

ประชากรรวม: 450 คน

จำนวนครัวเรือน: 60 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 53 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 7 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button