ชุมชนหมู่บ้านจามจุรี

Share Button

ชุมชนหมู่บ้านจามจุรี ตั้งอยู่ในเขตหนองจอก ซึ่งเป็นชุมชนประเภทจัดสรร  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2547

ชุมชนตั้งอยู่ที่ หมู่ 5 ถนน สังฆสันตสุข แขวง กระทุ่มราย ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 4. กลุ่มกรุงเทพตะวันออก

 

ชุมชนหมู่บ้านจามจุรี มีประชากรชายจำนวน 145 คน และประชากรหญิงจำนวน 134 คน รวมเป็น 279 คน

ชุมชนหมู่บ้านจามจุรี มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 83 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 104 หลัง ชุมชนหมู่บ้านจามจุรี มีกรรมการชุมชน 0 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนหมู่บ้านจามจุรี

เขต: หนองจอก

ประเภท: จัดสรร

ปีประกาศ: 2547

สถานที่ตั้งชุมชน: หมู่ 5

ถนน: สังฆสันตสุข

แขวง: กระทุ่มราย

กลุ่มเขต: 4. กลุ่มกรุงเทพตะวันออก

ประชากรชาย: 145 คน

ประชากรหญิง: 134 คน

ประชากรรวม: 279 คน

จำนวนครัวเรือน: 83 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 104 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 0 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button