ชุมชนหมู่บ้านจัดสรรยาสูบ

Share Button

ชุมชนหมู่บ้านจัดสรรยาสูบ ตั้งอยู่ในเขตบางนา ซึ่งเป็นชุมชนประเภทเมือง  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2539

ชุมชนตั้งอยู่ที่ ซ.อุดมสุข 30 ถนน สุขุมวิท แขวง บางนา ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 2. กลุ่มกรุงเทพใต้

 

ชุมชนหมู่บ้านจัดสรรยาสูบ มีประชากรชายจำนวน 1,404 คน และประชากรหญิงจำนวน 1,315 คน รวมเป็น 2,719 คน

ชุมชนหมู่บ้านจัดสรรยาสูบ มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 750 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 663 หลัง ชุมชนหมู่บ้านจัดสรรยาสูบ มีกรรมการชุมชน 25 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนหมู่บ้านจัดสรรยาสูบ

เขต: บางนา

ประเภท: เมือง

ปีประกาศ: 2539

สถานที่ตั้งชุมชน: ซ.อุดมสุข 30

ถนน: สุขุมวิท

แขวง: บางนา

กลุ่มเขต: 2. กลุ่มกรุงเทพใต้

ประชากรชาย: 1,404 คน

ประชากรหญิง: 1,315 คน

ประชากรรวม: 2,719 คน

จำนวนครัวเรือน: 750 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 663 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 25 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button