ชุมชนหมู่บ้านคลองจั่นวิลล่า 2

Share

ชุมชนหมู่บ้านคลองจั่นวิลล่า 2 ตั้งอยู่ในเขตบึงกุ่ม ซึ่งเป็นชุมชนประเภทจัดสรร  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2541

ชุมชนตั้งอยู่ที่ หมู่ 10 ถนน นวมินทร์ แขวง คลองกุ่ม ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 4. กลุ่มกรุงเทพตะวันออก

 

ชุมชนหมู่บ้านคลองจั่นวิลล่า 2 มีประชากรชายจำนวน 214 คน และประชากรหญิงจำนวน 260 คน รวมเป็น 474 คน

ชุมชนหมู่บ้านคลองจั่นวิลล่า 2 มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 126 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 126 หลัง ชุมชนหมู่บ้านคลองจั่นวิลล่า 2 มีกรรมการชุมชน 7 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนหมู่บ้านคลองจั่นวิลล่า 2

เขต: บึงกุ่ม

ประเภท: จัดสรร

ปีประกาศ: 2541

สถานที่ตั้งชุมชน: หมู่ 10

ถนน: นวมินทร์

แขวง: คลองกุ่ม

กลุ่มเขต: 4. กลุ่มกรุงเทพตะวันออก

ประชากรชาย: 214 คน

ประชากรหญิง: 260 คน

ประชากรรวม: 474 คน

จำนวนครัวเรือน: 126 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 126 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 7 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share