ชุมชนหมู่บ้านกานดา

Share Button

ชุมชนหมู่บ้านกานดา ตั้งอยู่ในเขตหนองแขม ซึ่งเป็นชุมชนประเภทจัดสรร  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2535

ชุมชนตั้งอยู่ที่ หมู่ 8 ถนน บางบอน 5 แขวง หนองแขม ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 6. กลุ่มกรุงธนใต้

 

ชุมชนหมู่บ้านกานดา มีประชากรชายจำนวน 425 คน และประชากรหญิงจำนวน 511 คน รวมเป็น 936 คน

ชุมชนหมู่บ้านกานดา มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 236 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 234 หลัง ชุมชนหมู่บ้านกานดา มีกรรมการชุมชน 16 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนหมู่บ้านกานดา

เขต: หนองแขม

ประเภท: จัดสรร

ปีประกาศ: 2535

สถานที่ตั้งชุมชน: หมู่ 8

ถนน: บางบอน 5

แขวง: หนองแขม

กลุ่มเขต: 6. กลุ่มกรุงธนใต้

ประชากรชาย: 425 คน

ประชากรหญิง: 511 คน

ประชากรรวม: 936 คน

จำนวนครัวเรือน: 236 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 234 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 16 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button