ชุมชนหมู่บ้านกานดาคลาสสิควิลล์

Share Button

ชุมชนหมู่บ้านกานดาคลาสสิควิลล์ ตั้งอยู่ในเขตบางบอน ซึ่งเป็นชุมชนประเภทจัดสรร  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2542

ชุมชนตั้งอยู่ที่ ถ.บางบอน 5 ถนน  แขวง บางบอน ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 6. กลุ่มกรุงธนใต้

 

ชุมชนหมู่บ้านกานดาคลาสสิควิลล์ มีประชากรชายจำนวน 93 คน และประชากรหญิงจำนวน 114 คน รวมเป็น 207 คน

ชุมชนหมู่บ้านกานดาคลาสสิควิลล์ มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 76 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 311 หลัง ชุมชนหมู่บ้านกานดาคลาสสิควิลล์ มีกรรมการชุมชน  คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนหมู่บ้านกานดาคลาสสิควิลล์

เขต: บางบอน

ประเภท: จัดสรร

ปีประกาศ: 2542

สถานที่ตั้งชุมชน: ถ.บางบอน 5

ถนน: 

แขวง: บางบอน

กลุ่มเขต: 6. กลุ่มกรุงธนใต้

ประชากรชาย: 93 คน

ประชากรหญิง: 114 คน

ประชากรรวม: 207 คน

จำนวนครัวเรือน: 76 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 311 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน:  คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button