ชุมชนหมู่บ้านกอบแก้ว 1

Share Button

ชุมชนหมู่บ้านกอบแก้ว 1 ตั้งอยู่ในเขตทวีวัฒนา ซึ่งเป็นชุมชนประเภทชานเมือง  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2546

ชุมชนตั้งอยู่ที่ หมู่ 19 ถนน พุทธมณฑลสาย 2 แขวง ศาลาธรรมสพย์ ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 5. กลุ่มกรุงธนเหนือ

 

ชุมชนหมู่บ้านกอบแก้ว 1 มีประชากรชายจำนวน 130 คน และประชากรหญิงจำนวน 150 คน รวมเป็น 280 คน

ชุมชนหมู่บ้านกอบแก้ว 1 มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 76 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 76 หลัง ชุมชนหมู่บ้านกอบแก้ว 1 มีกรรมการชุมชน 23 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนหมู่บ้านกอบแก้ว 1

เขต: ทวีวัฒนา

ประเภท: ชานเมือง

ปีประกาศ: 2546

สถานที่ตั้งชุมชน: หมู่ 19

ถนน: พุทธมณฑลสาย 2

แขวง: ศาลาธรรมสพย์

กลุ่มเขต: 5. กลุ่มกรุงธนเหนือ

ประชากรชาย: 130 คน

ประชากรหญิง: 150 คน

ประชากรรวม: 280 คน

จำนวนครัวเรือน: 76 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 76 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 23 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button