ชุมชนหมู่บ้านกม. 24

Share Button

ชุมชนหมู่บ้านกม. 24 ตั้งอยู่ในเขตสายไหม ซึ่งเป็นชุมชนประเภทจัดสรร  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2549

ชุมชนตั้งอยู่ที่ ซอย กม. 24 ถนน พหลโยธิน แขวง สายไหม ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 3. กลุ่มกรุงเทพเหนือ

 

ชุมชนหมู่บ้านกม. 24 มีประชากรชายจำนวน 210 คน และประชากรหญิงจำนวน 228 คน รวมเป็น 438 คน

ชุมชนหมู่บ้านกม. 24 มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 108 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 108 หลัง ชุมชนหมู่บ้านกม. 24 มีกรรมการชุมชน 7 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนหมู่บ้านกม. 24

เขต: สายไหม

ประเภท: จัดสรร

ปีประกาศ: 2549

สถานที่ตั้งชุมชน: ซอย กม. 24

ถนน: พหลโยธิน

แขวง: สายไหม

กลุ่มเขต: 3. กลุ่มกรุงเทพเหนือ

ประชากรชาย: 210 คน

ประชากรหญิง: 228 คน

ประชากรรวม: 438 คน

จำนวนครัวเรือน: 108 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 108 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 7 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button