ชุมชนหมู่ที่ 5 บางพรม

Share Button

ชุมชนหมู่ที่ 5 บางพรม ตั้งอยู่ในเขตตลิ่งชัน ซึ่งเป็นชุมชนประเภทชานเมือง  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2550

ชุมชนตั้งอยู่ที่ หมู่ 5 ถนน  แขวง บางพรม ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 5. กลุ่มกรุงธนเหนือ

 

ชุมชนหมู่ที่ 5 บางพรม มีประชากรชายจำนวน 195 คน และประชากรหญิงจำนวน 210 คน รวมเป็น 405 คน

ชุมชนหมู่ที่ 5 บางพรม มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 105 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 98 หลัง ชุมชนหมู่ที่ 5 บางพรม มีกรรมการชุมชน 7 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนหมู่ที่ 5 บางพรม

เขต: ตลิ่งชัน

ประเภท: ชานเมือง

ปีประกาศ: 2550

สถานที่ตั้งชุมชน: หมู่ 5

ถนน: 

แขวง: บางพรม

กลุ่มเขต: 5. กลุ่มกรุงธนเหนือ

ประชากรชาย: 195 คน

ประชากรหญิง: 210 คน

ประชากรรวม: 405 คน

จำนวนครัวเรือน: 105 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 98 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 7 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button