ชุมชนหน้าโรงกลั่นน้ำมันบางจาก

Share Button

ชุมชนหน้าโรงกลั่นน้ำมันบางจาก ตั้งอยู่ในเขตพระโขนง ซึ่งเป็นชุมชนประเภทแออัด  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2535

ชุมชนตั้งอยู่ที่ ซ.วัฒนาสมบัติ ถนน สุขุมวิท 64/1 แขวง บางจาก ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 2. กลุ่มกรุงเทพใต้

 

ชุมชนหน้าโรงกลั่นน้ำมันบางจาก มีประชากรชายจำนวน 240 คน และประชากรหญิงจำนวน 265 คน รวมเป็น 505 คน

ชุมชนหน้าโรงกลั่นน้ำมันบางจาก มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 140 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 104 หลัง ชุมชนหน้าโรงกลั่นน้ำมันบางจาก มีกรรมการชุมชน 6 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนหน้าโรงกลั่นน้ำมันบางจาก

เขต: พระโขนง

ประเภท: แออัด

ปีประกาศ: 2535

สถานที่ตั้งชุมชน: ซ.วัฒนาสมบัติ

ถนน: สุขุมวิท 64/1

แขวง: บางจาก

กลุ่มเขต: 2. กลุ่มกรุงเทพใต้

ประชากรชาย: 240 คน

ประชากรหญิง: 265 คน

ประชากรรวม: 505 คน

จำนวนครัวเรือน: 140 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 104 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 6 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button