ชุมชนหน้าสมาคมธรรมศาสตร์

Share Button

ชุมชนหน้าสมาคมธรรมศาสตร์ ตั้งอยู่ในเขตสาทร ซึ่งเป็นชุมชนประเภทแออัด  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2541

ชุมชนตั้งอยู่ที่ ซ.งามดูพลี ถนน พระราม 4 แขวง ทุ่งมหาเมฆ ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 2. กลุ่มกรุงเทพใต้

 

ชุมชนหน้าสมาคมธรรมศาสตร์ มีประชากรชายจำนวน 387 คน และประชากรหญิงจำนวน 374 คน รวมเป็น 761 คน

ชุมชนหน้าสมาคมธรรมศาสตร์ มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 166 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 123 หลัง ชุมชนหน้าสมาคมธรรมศาสตร์ มีกรรมการชุมชน 8 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนหน้าสมาคมธรรมศาสตร์

เขต: สาทร

ประเภท: แออัด

ปีประกาศ: 2541

สถานที่ตั้งชุมชน: ซ.งามดูพลี

ถนน: พระราม 4

แขวง: ทุ่งมหาเมฆ

กลุ่มเขต: 2. กลุ่มกรุงเทพใต้

ประชากรชาย: 387 คน

ประชากรหญิง: 374 คน

ประชากรรวม: 761 คน

จำนวนครัวเรือน: 166 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 123 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 8 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button