ชุมชนหน้าวัดโคนอน

Share Button

ชุมชนหน้าวัดโคนอน ตั้งอยู่ในเขตภาษีเจริญ ซึ่งเป็นชุมชนประเภทแออัด  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2535

ชุมชนตั้งอยู่ที่ หมู่ 4 ซ.หน้าวัดโคนอน ถนน เทอดไท แขวง บางหว้า ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 6. กลุ่มกรุงธนใต้

 

ชุมชนหน้าวัดโคนอน มีประชากรชายจำนวน 414 คน และประชากรหญิงจำนวน 428 คน รวมเป็น 842 คน

ชุมชนหน้าวัดโคนอน มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 210 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 196 หลัง ชุมชนหน้าวัดโคนอน มีกรรมการชุมชน 7 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนหน้าวัดโคนอน

เขต: ภาษีเจริญ

ประเภท: แออัด

ปีประกาศ: 2535

สถานที่ตั้งชุมชน: หมู่ 4 ซ.หน้าวัดโคนอน

ถนน: เทอดไท

แขวง: บางหว้า

กลุ่มเขต: 6. กลุ่มกรุงธนใต้

ประชากรชาย: 414 คน

ประชากรหญิง: 428 คน

ประชากรรวม: 842 คน

จำนวนครัวเรือน: 210 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 196 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 7 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button