ชุมชนหน้าวัดมะกอก

Share Button

ชุมชนหน้าวัดมะกอก ตั้งอยู่ในเขตราชเทวี ซึ่งเป็นชุมชนประเภทแออัด  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2535

ชุมชนตั้งอยู่ที่ ข้างโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ฯ ราชวิถี 18 ถนน ราชวิถี แขวง ทุ่งพญาไท ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 1. กลุ่มกรุงเทพกลาง

 

ชุมชนหน้าวัดมะกอก มีประชากรชายจำนวน 366 คน และประชากรหญิงจำนวน 404 คน รวมเป็น 770 คน

ชุมชนหน้าวัดมะกอก มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 190 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 95 หลัง ชุมชนหน้าวัดมะกอก มีกรรมการชุมชน  คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนหน้าวัดมะกอก

เขต: ราชเทวี

ประเภท: แออัด

ปีประกาศ: 2535

สถานที่ตั้งชุมชน: ข้างโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ฯ ราชวิถี 18

ถนน: ราชวิถี

แขวง: ทุ่งพญาไท

กลุ่มเขต: 1. กลุ่มกรุงเทพกลาง

ประชากรชาย: 366 คน

ประชากรหญิง: 404 คน

ประชากรรวม: 770 คน

จำนวนครัวเรือน: 190 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 95 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน:  คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button