ชุมชนหน้าท่าอากาศยานด้านใต้

Share Button

ชุมชนหน้าท่าอากาศยานด้านใต้ ตั้งอยู่ในเขตดอนเมือง ซึ่งเป็นชุมชนประเภทแออัด  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2536

ชุมชนตั้งอยู่ที่ หมู่ 10 ถนน เชิดวุฒากาศ แขวง สีกัน ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 3. กลุ่มกรุงเทพเหนือ

 

ชุมชนหน้าท่าอากาศยานด้านใต้ มีประชากรชายจำนวน 82 คน และประชากรหญิงจำนวน 71 คน รวมเป็น 153 คน

ชุมชนหน้าท่าอากาศยานด้านใต้ มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 39 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 31 หลัง ชุมชนหน้าท่าอากาศยานด้านใต้ มีกรรมการชุมชน  คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนหน้าท่าอากาศยานด้านใต้

เขต: ดอนเมือง

ประเภท: แออัด

ปีประกาศ: 2536

สถานที่ตั้งชุมชน: หมู่ 10

ถนน: เชิดวุฒากาศ

แขวง: สีกัน

กลุ่มเขต: 3. กลุ่มกรุงเทพเหนือ

ประชากรชาย: 82 คน

ประชากรหญิง: 71 คน

ประชากรรวม: 153 คน

จำนวนครัวเรือน: 39 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 31 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน:  คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button