ชุมชนหน้าตลาดศิรินทร์

Share

ชุมชนหน้าตลาดศิรินทร์ ตั้งอยู่ในเขตคลองสาน ซึ่งเป็นชุมชนประเภทแออัด  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2535

ชุมชนตั้งอยู่ที่ ซ.เจริญนคร 6 ถนน เจริญนคร แขวง คลองต้นไทร ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 5. กลุ่มกรุงธนเหนือ

 

ชุมชนหน้าตลาดศิรินทร์ มีประชากรชายจำนวน 409 คน และประชากรหญิงจำนวน 503 คน รวมเป็น 912 คน

ชุมชนหน้าตลาดศิรินทร์ มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 137 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 106 หลัง ชุมชนหน้าตลาดศิรินทร์ มีกรรมการชุมชน 7 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนหน้าตลาดศิรินทร์

เขต: คลองสาน

ประเภท: แออัด

ปีประกาศ: 2535

สถานที่ตั้งชุมชน: ซ.เจริญนคร 6

ถนน: เจริญนคร

แขวง: คลองต้นไทร

กลุ่มเขต: 5. กลุ่มกรุงธนเหนือ

ประชากรชาย: 409 คน

ประชากรหญิง: 503 คน

ประชากรรวม: 912 คน

จำนวนครัวเรือน: 137 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 106 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 7 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share