ชุมชนหนองจุฬา

Share

ชุมชนหนองจุฬา ตั้งอยู่ในเขตจตุจักร ซึ่งเป็นชุมชนประเภทแออัด  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2536

ชุมชนตั้งอยู่ที่ ซ.เสริมสุข ถนน ประชาชื่น แขวง ลาดยาว ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 3. กลุ่มกรุงเทพเหนือ

 

ชุมชนหนองจุฬา มีประชากรชายจำนวน 78 คน และประชากรหญิงจำนวน 73 คน รวมเป็น 151 คน

ชุมชนหนองจุฬา มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 63 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 45 หลัง ชุมชนหนองจุฬา มีกรรมการชุมชน  คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนหนองจุฬา

เขต: จตุจักร

ประเภท: แออัด

ปีประกาศ: 2536

สถานที่ตั้งชุมชน: ซ.เสริมสุข

ถนน: ประชาชื่น

แขวง: ลาดยาว

กลุ่มเขต: 3. กลุ่มกรุงเทพเหนือ

ประชากรชาย: 78 คน

ประชากรหญิง: 73 คน

ประชากรรวม: 151 คน

จำนวนครัวเรือน: 63 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 45 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน:  คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share