ชุมชนหนทางใหม่ปิ่นทอง

Share Button

ชุมชนหนทางใหม่ปิ่นทอง ตั้งอยู่ในเขตบางบอน ซึ่งเป็นชุมชนประเภทจัดสรร  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2543

ชุมชนตั้งอยู่ที่ หมู่ 8 ซ.เอกชัย 44 ถนน  แขวง บางบอน ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 6. กลุ่มกรุงธนใต้

 

ชุมชนหนทางใหม่ปิ่นทอง มีประชากรชายจำนวน 565 คน และประชากรหญิงจำนวน 701 คน รวมเป็น 1,266 คน

ชุมชนหนทางใหม่ปิ่นทอง มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 213 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 350 หลัง ชุมชนหนทางใหม่ปิ่นทอง มีกรรมการชุมชน  คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนหนทางใหม่ปิ่นทอง

เขต: บางบอน

ประเภท: จัดสรร

ปีประกาศ: 2543

สถานที่ตั้งชุมชน: หมู่ 8 ซ.เอกชัย 44

ถนน: 

แขวง: บางบอน

กลุ่มเขต: 6. กลุ่มกรุงธนใต้

ประชากรชาย: 565 คน

ประชากรหญิง: 701 คน

ประชากรรวม: 1,266 คน

จำนวนครัวเรือน: 213 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 350 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน:  คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button